SÍDLO SPOLOČNOSTI

VULM s.r.o.
Tuhovská 18
831 06 Bratislava

tel.: +421 2 32 18 11 11
mail: info@vulm.sk


Fakturačné údaje

VULM s.r.o.
Tuhovská 18
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50094602
IČ DPH: SK2120170899
DIČ: 2120170899
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I;
oddiel: Sro; vložka č.: 108112/B


Kontaktné osoby

PhDr. Denisa Földeš
Obchodná riaditeľka
mail: foldes@vulm.sk
tel.: +421 917 124 281

Ing. Branislav Jurčo
Obchodný manažér
mail: jurco@vulm.sk
tel.: +421 917 947 608

Ing. Igor Dozsa
Manažér nákupu
mail: dozsa@vulmholding.com
tel.: +421 905 202 372

PharmDr. Ján Tomasch
Zmluvná výroba
mail: tomasch@vulm.sk
tel.: +421 917 827 470

Milota Novosedlíková
Personálne oddelenie
mail: mzdy@vulm.sk
tel.: +421 2 32 181 133


Ochrana osobných údajov

Hlásenie nežiaducich účinkov

Kto môže ohlasovať nežiaduce účinky?

Zdravotnícky pracovníci:

Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na výskyt nežiaducich účinkov.

Verejnosť:

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na Vášho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika. Nežiaduci účinok môžete ohlásiť aj priamo spoločnosti VULM s.r.o..

Čo je to nežiaduci účinok?

Nežiaduci účinok je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená.

Prečo hlásiť nežiaduce účinky?

Hlásením podozrení na výskyt nežiaducich účinkov napomáhate spoločnosti VULM s.r.o. získavať informácie o bezpečnosti liekov a tým zaistiť bezpečnosť našich pacientov.

Ako hlásiť podozrenie na výskyt nežiaducich účinkov?

V prípade podozrenia na výskyt nežiaducich účinkov súvisiacich s produktami spoločnosti VULM s.r.o. nás prosím kontaktujte nasledovne:

E-mailový kontakt: bezpecnostliekov@vulm.sk

Telefonický kontakt: +421 232 181 102

V prípade elektronického hlásenia podozrenia na výskyt nežiaducich účinkov môžete využiť nasledovný formulár:

"V súlade s legislatívnymi požiadavkami na ochranu osobných údajov Vám oznamujeme, že toto elektronické oznámenie je zaznamenávané a uchovávané. Všetky Vami poskytnuté osobné údaje poskytnuté formou elektronického formulára súvisiace s oznámením podozrenia na výskyt nežiaduceho účinku lieku alebo produktu sú považované za dôverné a budú použité iba na účely hodnotenia bezpečnosti lieku alebo produktu. Týmto poskytujete spoločnosti VULM s.r.o. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, bydlisko, dátum narodenia, pohlavie a informácie o zdravotnom stave. Súhlas je platný na dobu neurčitú. Súhlasíte so sprístupnením, poskytnutím a spracovaním osobných údajov v rozsahu tohto súhlasu aj príslušným kompetentným autoritám vykonávajúcim štátny dozor v oblasti bezpečnosti liekov a produktov; zmluvným partnerom spoločnosti VULM s.r.o. za rovnakým účelom a sprostredkovateľovi spoločnosti VULM s.r.o.. Máte právo prístupu k poskytnutým osobným údajom a informáciám uchovávaných o Vás v našej spoločnosti. Vyhlasujete, že údaje ste poskytli dobrovoľne a poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Týmto zároveň vyhlasujete, že ste poučený o potrebe bezodkladne vyhľadať lekára. Odoslaním elektronického formulára potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedeného.“

Ochrana osobných údajov

V súlade s legislatívnymi požiadavkami na ochranu osobných údajov Vám oznamujeme, že e-mailové oznámenie alebo oznámenie zaslané prostredníctvom poštovej prepravy je zaznamenávané a uchovávané. Všetky Vaše osobné údaje poskytnuté formou e-mailu alebo poštovou prepravou súvisiace s oznámením podozrenia na výskyt nežiaduceho účinku lieku alebo produktu sú považované za dôverné a budú použité iba na účely hodnotenia bezpečnosti lieku alebo produktu. Odoslaním e-mailu alebo prostredníctvom poštovej prepravy poskytujete spoločnosti VULM s.r.o. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, bydlisko, dátum narodenia, pohlavie a informácie o zdravotnom stave. Súhlas je platný na dobu neurčitú. Súhlasíte so sprístupnením, poskytnutím a spracovaním osobných údajov v rozsahu tohto súhlasu aj príslušným kompetentným autoritám vykonávajúcich štátny dozor v oblasti bezpečnosti liekov a produktov; zmluvným partnerom spoločnosti VULM s.r.o. za rovnakým účelom a sprostredkovateľovi spoločnosti VULM s.r.o. Máte právo prístupu k poskytnutým osobným údajom a informáciám uchovávaných o Vás v našej spoločnosti. Týmto zároveň vyhlasujete, že ste poučený o potrebe bezodkladne vyhľadať lekára. Odoslaním e-mailu alebo zaslaním oznámenia poštovou prepravou spoločnosti VULM s.r.o. potvrdzujete, že údaje ste poskytli dobrovoľne, poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a aktuálne a súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedeného.